.

glitter-graphics.com

ツ Kata - kata aluan dan Profil Pemilik Blog ツ

My photo
SALAM 1 MALAYSIA UNTUK RAKYAT MALAYSIA . Saya , NUR SYARAH RABIHA , seorang pelajar SMK CONVENT BATU PAHAT, JOHOR . Berumur 16 tahun . Blog ini ditubuhkan adalah untuk saya berkongsi bersama anda mengenai hak-hak anda sebagai pengguna . Anda rakyat Malaysia ? Ayuh baca blog ini untuk mengetahui hak - hak anda sebagai pengguna . SELAMAT MEMBACA . Dan , jangan lupa untuk tinggalkan komen anda mengenai blog pengguna ini . Jika ada sebarang pertanyaan , jangan segan silu untuk bertanya . TERIMA KASIH ツ

Friday, April 23, 2010

UNDANG - UNDANG PERIHAL PENGGUNA .

I. PENGENALAN

1) Undang-undang perlindungan pengguna adalah merupakan perundangan bagi memberi perlindungan kepada pengguna berhubung dengan hak-hak asasi mereka sebagai pengguna. Dalam hubungan ini, pada 9 April 1985, Pertubuhan BangsaBangsa Bersatu telah mengeluarkan satu garis panduan mengenai perlindungan pengguna untuk diguna pakai oleh tiap-tiap negara dalam menggubal polisi dan perundangan berhubung dengan perlindungan pengguna. Prinsip umum yang diputuskan di dalam garis panduan ini ialah bahawa mana-mana perundangan bagi perlindungan pengguna bukanlah akan menjadi satu halangan atau tidak selaras atau bercanggah dengan amalan atau kewajipan perdagangan antarabangsa.

2) Hari ini, semua negara yang menganggotai Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. telah pun menggubal undang-undang bagi memberi perlindungan pengguna mengenai hak asasi mereka sebagai pengguna. Pendekatan yang diambil mungkin berbeza antara satu negara dengan negara lain bergantung kepada keadaan ekonomi dan sosial negara-negara tersebut. Bagi tujuan ini, United Kingdom, misalnya, telah menggubal Akta Perlindungan Pengguna, 1987. Malaysia telah mengikuti United Kingdom dalam perkara ini dan tidak berapa lama lagi akan mengadakan undang-undang yang sama dengan pindaan atau modifikasi sewajarnya mengikut kesesuaian negara ini. Pada masa ini, Malaysia telah mempunyai 29 undang-undang yang berhubungkait dengan perlindungan pengguna. Semua undang-undang ini mempunyai kaitan antara satu sama lain iaitu bagi memberi perlindungan kepada pengguna. Bagi tujuan kertas ini, undang-undang berkenaan akan dikelaskan kepada 3 kategori:

★ Undang-undang yang digubal bagi tujuan mempastikan pengguna tidak dinafikan keperluan-keperluan asas mereka

★ Undang-undang yang digubal bagi tujuan memastikan keselamatan fizikal pengguna, terutamanya, melindungi pengguna daripada dibekalkan dengan barangan-barangan atau perkhidmatan-perkhidmatan yang boleh membahayakan kesihatan dan keselamatan mereka

★ Undang-undang yang digubal bagi tujuan memberi perlindungan ke atas kepentingan ekonomi pengguna, terutamanya, bagi memastikan pengguna mendapat faedah yang optimum melalui sumber ekonomi mereka yang terhad.

II. UNDANG-UNDANG BAGI MEMPASTIKAN PENGGUNA TIDAK DINAFIKAN KEPERLUAN ASAS MEREKA

3) Makanan, pakaian, tempat tinggal, penjagaan kesihatan, keselamatan, persekitaran yang sihat, hak untuk mendapat maklumat dan pelajaran adalah merupakan keperluan-keperluan asas bagi pengguna-pengguna. Undang-undang yang digubal ini adalah bertujuan mempastikan para pengguna tidak dinafikan keperluan keperluan asas ini. Tiap-tiap undang-undang ini saling berhubungkait antara satu dengan yang lain bagi mempastikan ianya dapat memberi perlindungan kepada pengguna-pengguna akan kepentingan ekonomi mereka. Semua undang-undang ini mempunyai objektif yang sama.

III. UNDANG-UNDANG BAGI MEMPASTIKAN KESELAMATAN FIZIKAL PENGGUNA

4) Hak kepada keselamatan dan hak kepada maklumat adalah dua hak asas pengguna. Undang-undang bagi mempastikan keselamatan fizikal pengguna adalah perlu agar kedua-dua hak ini dihormati dan dilaksanakan. Dalam hubungan ini, pengguna - pengguna seharusnya mempunyai hak bagi mendapatkan barangan-barangan atau perkhidmatan-perkhidmatan yang selamat dan dibekalkan dengan maklumat - maklumat sewajarnya. Undang-undang perlindungan pengguna di bawah kategori - kategori ini umumnya:

★ menyatakan: -

★ standard mandatori, keperluan keselamatan dan spesifikasi teknikal barangan atau perkhidmatan;
★ maklumat yang perlu dibekalkan bersama barangan atau perkhidmatan kepada pengguna termasuk cara maklumat itu dibekalkan; dan
★cara barangan atau perkhidmatan khusus untuk dikilangkan, dibekalkan atau ditawarkan untuk bekalan;
4.2 melarang pengilangan, pembekalan atau penawaran untuk bekalan:
★ mana-mana barang atau perkhidmatan yang tidak mengikut cara yang ditentukan;
★ mana-mana barang atau perkhidmatan yang tidak selamat atau membahayakan kesihatan pengguna;
★ mana-mana barang atau perkhidmatan yang gagal dengan mematuhi standard mandatori,keperluan keselamatan dan spesifikasi teknikal yang ditentukan;
★ mana-mana barangan atau perkhidmatan yang tidak dibekalkan dengan apa-apa maklumat yang ditentukan; dan
★ mana-mana barang atau perkhidmatan yang mengandungi maklumat yang palsu, mengelirukan cara yang ditentukan;
4.3 memperuntukkan kuasa-kuasa yang diperlukan kepada pihak yang berkuasa bagi membuat peraturan-peraturan atau mengenakan syarat-syarat tertentu bagi mempastikan barangan atau perkhidmatan yang dibekalkan atau ditawarkan untuk bekalan adalah selamat. Kuasa-kuasa ini dimasukkan kuasa-
★ bagi meminta pengilang atau pembekal atau mendapat balik, mengganti, membaikpulih dan memberi gantirugi barang-barang yang rosak atau membahayakan kesihatan pengguna;
★ bagi meminta mereka yang bertanggungjawab, memasarkan barangan memaklumkan kepada pihak berkuasa yang berkenaan dan orang ramai dengan segera sekiranya mereka mengetahui bahawa barangan yang dipasarkan itu boleh membahayakan pengguna
★ menggantung atau melarang bekalan atau tawaran untuk membekalkan apa-apa barangan yang didapati tidak selamat atau. membahayakan kesihatan pengguna

4.4 mengadakan mekanisma harga yang mencukupi termasuk perkara-perkara yang berhubungkait dengan liabiliti barangan.

5) Undang-undang perlindungan pengguna ke atas barangan atau perkhidmatan yang tidak selamat adalah bertujuan menggalakkan perilaku yang tinggi atau beretika bagi mereka yang mengeluarkan dan memasarkan barangan dan perkhidmatan.

IV. UNDANG-UNDANG BAGI MELINDUNGI KEPENTINGAN EKONOMI PENGGUNA

6) Para pengguna sepatutnya mendapat faedah yang optimum daripada sumber-sumber ekonomi mereka yang terhad. Undang-undang digubal bagi maksud ini adalah undang-undang yang memberi perlindungan ke atas kepentingan ekonomi pengguna. Secara asasnya, undang-undang ini:

6.1 meminta peniaga mematuhi keperluan-keperluan spesifik, seperti:
★ memberi penunjuk akan harga bagi semua jenis barangan
★ bagi mengadakan maklumat berhubung dengan barangan atau perkhidmatan yang ditawarkan untuk bekalan bagi membolehkan pengguna membuat pilihan yang betul

6.2 mengawal atau melarang apa-apa bentuk amalan perniagaan yang boleh membawa kesan negatif ke atas kepentingan ekonomi para pengguna seperti:
★mengawal selia jualan barang-barang, sewa beli, jualan rumah ke rumah dan segala bentuk transaksi kredit
★ melarang jualan secara pilamid
★ melarang membuat tuntutan yang palsu atau mengelirukan termasuk membuat Man yang palsu atau mengelirukan;
★ melarang salah guna dalam apa-apa kontrak
★melarang perdagangan secara monopoli atau "dumping"

6.3 meletakkan tanggungjawab dan obligasi ke atas peniaga bagi menentukan:
★ bekalan memenuhi permintaan yang berpatutan
★ pengguna mempunyai pilihan yang lebih banyak
★ harga atau caj yang berpatutan
★ kernudahan khidmat lepas jualan
★ maklumat yang dibekalkan mengenai barangan dan perkhidmatan termasuk timbangan dan sukatan yang tepat
★barangan atau perkhidmatan yang boleh dipercayai dan sesuai dengan tujuan ianya dibuat

6.4 mengadakan mekanisma harga yang mencukupi termasuk mengenai perkara-perkara berhubungkait dengan liabiliti barangan.

V. UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN PENGGUNA DI BAWAH BIDANGKUASA KEMENTERIAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAN HAL EHWAL PENGGUNA

7) Seperti yang disebut di awal tadi, terdapat 29 undang-undang yang mana objektifnya adalah melindungi pengguna pada masa ini. Undang-undang ini ditadbir dan di bawah bidangkuasa berbagai Kementerian. Kementerian Perdagangan Dalarn Negeri dan Hal Ehwal Pengguna telah diamanahkan dengan 6 daripada undang-undang ini iaitu:

ღ Akta Kawalan Harga 1946;
ღ Akta Kawalan Bekalan 1961;
ღ Akta Sewa-Beli 1967;
ღ Akta Timbang dan Sukat 1972;
ღ Akta Perihal Dagangan 1972; dan
ღAkta Jualan Langsung 1993.

8) Bagi tujuan kertas ini, saya akan jelaskan secara ringkas akan obiektif dan peruntukan-peruntukan undang-undang tersebut, terutamanya, bagaimana ianya boleh memberi perlindungan kepada pengguna.

(i) AKTA KAWALAN HARGA 1946

9) Akta Kawalan Harga 1946 digubal dengan objektif memberi kuasa yang diperlukan kepada Kerajaan bagi mengawal harga barangan di dalam negara. Kuasa-kuasa ini termasuklah kuasa:
★ bagi menetapkan harga maksimum bagi mana-mana barang dan boleh termasuk caj bagi penghantaran;
★ bagi menetapkan caj maksimum yang boleh dikenakan oleh mana-mana orang mengenai apa-apa perkhidmatan bagi bekalan, pembaikan, penyelenggaraan, pembungkusan, pengangkutan atau penyimpanan barang-barang;
★ bagi menetapkan caj maksimum yang boleh dikenakan bagi sewaan apa-apa barang; dan
★ bagi menetapkan harga maksimum bagi apa-apa barang terpakai.

10) Akta ini juga memperuntukkan kuasa bagi menentukan barang-barang harga terkawal mudah diperolehi oleh pengguna dengan harga yang berpatutan. Kuasa-kuasa ini termasuklah kuasa bagi melesenkan peniaga-peniaga yang berurusniaga barang-barang harga terkawal termasuklah mengenakan syarat-syarat khas yang difikirkan perlu dan sesuai seperti melarang barang-barang harga terkawal di eksport.

11) Pada masa ini, kuasa-kuasa yang diperuntukkan di bawah akta tidak digunakan dan tidak ada apa-apa barang yang diisytiharkan sebagai barang harga terkawal (kecuali beras yang mana di bawah pentadbiran Kementerian Pertanian). Alasan Kerajaan tidak mengiisytiharkan barang-barang sebagai barang harga terkawal ialah oleh kerana Kerajaan berpendapat bahawa tindakan sedemikian tidaklah perlu.

(ii) PERINTAH KAWALAN HARGA (PENANDAAN HARGA OLEH PENJUALRUNCIT) 1993
12) Perintah ini dibuat dengan menggunakan kuasa Menteri di bawah seksyen 13(l)(d) Akta Kawalan Harga 1946.

13) Di bawah Perintah ini, semua penjual runcit dikehendaki meletakkan label, teg atau tanda ke atas barangan atau pada beg atau bekas barang-barang tersebut yang ditawarkan untuk jualan atau sebagai contoh barang-barang jualan.

14) Objektif Perintah ini ialah bagi memberi peluang kepada pengguna membuat perbandingan harga sebelum sesuatu pembelian dibuat.

15) Perintah ini telah dikenalpasti sebagai salah satu undang-undang yang boleh digunapakai dalam usaha Kerajaan mengawal inflasi di negara. Hakikat ini hanya boleh menjadi kenyataan sekiranya para pengguna sendiri memainkan peranan
mereka dengan membuat perbandingan harga barang-barang dari satu kedai dengan kedai yang lain sebelum membuat pembelian.

(iii) PERINTAH KAWALAN HARGA (PELABELAN OLEH PEKILANG, PENGIMPORT, PENGELUAR ATAU PENJUALBORONG) 1980

16. Perintah ini mewajibkan tiap-tiap pengilang, pengimport, pengeluar atau penjual borong barang-barang tersedia bungkus melabelkan ke atas barang-barang tersebut dengan maklumat-maklumat berikut:
★ nama sebutan sebenar barangan tersebut
★ berat, kuantiti, amaun atau kapasiti barangan dalam kiraan metrik
★ nama dan alamat pengilang, pengimport, pengeluar atau penjualborong
★ mengenai barang-barang yang diimport, nama negara asal di mana barang - barang itu dikilangkan
★ mengenai makanan ternak dan baja, kandungan zat atau komposisi kimia, kuantiti atau bahagian komposisi yang dinyatakan dalam pecahan ratusan
★ mengenai simen, suatu kenyataan bahawa simen tersebut adalah dari bahan yang menepati penentuan standard simen Malaysia
★ mengenai susu tepung, harga runcit yang ditawarkan.

17) Maklurnat-maklumat ini hendaklah di dalam Bahasa Malaysia sekiranya barangan itu terdiri daripada barangan keluaran tempatan dan dalam Bahasa Malaysia atau Inggeris jika barangan tersebut diimport.
18) Objektif Perintah ini ialah bagi membolehkan para pengguna mengetahui diskripsi barangan termasuk asal usul barangan itu. Para pengguna akan mengetahui apa barangan yang dibelinya sejajar dengan hak mereka untuk mendapat maklumat.
19) Adalah menjadi suatu kesalahan bagi pengilang, pengimport, pengeluar atau penjual borong yang gagal mernatuhi kehendak-kehendak ini atau memberi maklumat yang palsu berhubung dengan apa-apa barangan.
(iv) AKTA KAWALAN BEKALAN 1961

20) Akta Kawalan Bekalan 1961 dibuat dengan objektif mengawal dan mencatu bekalan barang-barang yang telah diisytiharkan sebagai barang kawalan di bawah Akta. Akta ini juga memperuntukkan kuasa bagi membolehkan pihak berkuasa mengambil
tindakan menyekat aktiviti-aktiviti haram yang boleh menjejaskan bekalan barang-barang di dalam negara.

21) Terdapat beberapa cara pengawalan, umpamanya:

★ melesenkan pengilang, penjualborong dan penjualruncit
★ melarang penyorokan atau memusnahkan barang-barang kawalan dengan tujuan untuk menahan barang-barang itu daripada berada di pasaran
★ menjadikan suatu kesalahan kepada sesiapa, semasa menjual barang-barang kawalan, mengenakan syarat-syarat jualan kecuali mernerlukan bayaran segera, menetapkan tempoh bayaran atau penghantaran dan mengenakan deposit
★ para peniaga diwajibkan menyimpan barang kawalan di premis yang dilesenkan dengan kuantiti tidak melebihi daripada kuantiti yang dibenarkan dalam lesen
★ menjadikan suatu kesalahan di bawah Akta bagi sesiapa menafikan bahawa ia memiliki barang kawalan
★ para peniaga dikehendaki mengernukakan penyata stok mengenai pengeluaran, pernbelian dan penjualan barang-barang kawalan.

22) Pada masa ini, 20 barangan telah diisytiharkan sebagai barang-barang kawalan sepanjang masa sementara 25 jenis barang dijadikan barang-barang kawalan musim perayaan.

23) Adalah dikenalpasti dan diterima umum bahawa Akta ini merupakan satu senjata penting bagi mempastikan bekalan barang-barang sentiasa mencukupi di dalam negara ini.

(v) PERATURAN-PERATURAN KAWALAN BEKALAN 1974

24) Peraturan-peraturan ini dibuat di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961.

25) Di bawah Peraturan-Peraturan ini, sebanyak 11 barangan telah pun diisytiharkan sebagai barang-barang berjadual di mana sernua bentuk urusniaga mernerlukan lesen dengan disertakan syarat-syarat khas. Antara syarat - syarat tersebut ialah:

★ pengilang mestilah mengilang barang berjadual setiap hari dalam jangka masa yang dinyatakan dalam lesen dan tidak boleh mengurangkan atau memberhentikan pengeluaran tanpa mendapat kelulusan daripada Pengawal;

★ pengilang, penjualborong dan penjualruncit diwajibkan menyenggara buku stok. Kewajipan ini adalah perlu bagi membolehkan pihak berkuasa merneriksa kuantiti barangan yang dikeluarkan bagi tempoh masa tertentu.Sebarang kekurangan yang dikesan dapat memberi amaran awal kepada pihak berkuasa untuk mengambil tindakan yang perlu dan segera;
★ sernua barang berjadual hendaklah disimpan di tempat yang dinyatakan dalarn lesen.


(vi) AKTA SEWA-BELI 1967

26) Akta ini digubal dengan objektif untuk menyelaraskan aktiviti urusniaga secara sewa beli di negara. Ianya juga memperuntukkan hak dan tanggungjawab sernua pihak yang terlibat dengan transaksi tersebut.

27) Di bawah Akta ini, sernua barangan pengguna dan kenderaaan bermotor (di mana lori yang berat muatan sehingga 2540 kg) dan bas diliputi akta. Dengan dernikian, apa-apa transaksi (secara sewa beli) yang melibatkan barang-barang tersebut
hendaklah mematuhi dan menepati peruntukan-peruntukan Akta.
28) Akta ini telah dipinda di mana banyak kuasa-kuasa telah diper-untukkan bagi menangani urusniaga yang tidak beretika. Dengan menggunakan kuasa-kuasa tersebut, tindakan boleh diambil terhadap mana-mana peniaga yang tidak bertanggungjawab yang mengambil kesempatan ke atas kejahilan para pengguna. Dalam hubungan ini, para pengguna juga boleh dipersalahkan kerana membiarkan diri mereka ditipu atau dijadikan mangsa.

29) Akta ini juga menggariskan prosedur yang perlu dipatuhi oleh sernua pihak yang terlibat dengan perjanjian sewa beli. Mana-mana pihak yang gagal mernatuhi prosedur melakukan suatu kesalahan atau boleh menyebabkan sesuatu transaksi itu terbatal atau tidak sah.

30) Di samping memperuntukkan kuasa mengambil tindakan jenayah, Akta ini juga membenarkan mana-mana pihak yang terkilan (aggrieved) mengambil tindakan secara sivil terhadap pihak yang terlibat bagi mana-mana pelanggaran prosedur atau kegagalan mematuhi apa-apa obligasi sepertimana yang dinyatakan di dalam Akta.

31) Akta ini digunapakai dan ianya telah terbukti sebagai penjaga kepada industri sewa beli bagi menentukan industri ini sentiasa mengarnalkan urusniaga yang sihat derni kepentingan pengguna dan industri itu sendiri. Para pengguna juga diingatkan tidak
terjerumus ke dalarn apa-apa urusniaga yang mana mereka sendiri sedia mengetahui yang mereka tidak akan menunaikan tanggungjawab mereka seperti tidak mampu membuat bayaran ansuran bulanan.
(vii) PERATURANTERATURAN SEWA BELI (BAYARAN-BAYARAN KHIDMAT DAN FAEDAH 1968

32) Peraturan-peraturan ini dibuat di bawah Akta Sewa Beli 1967. Akta ini memperuntukkan bayaran maksimun yang boleh dikenakan berhubung dengan khidmat dan faedah bagi perjanjian sewa beli iaitu tidak melebihi 10%.

33) Sekiranya bayaran lebih dikenakan, penyewa boleh memilih sama ada hendak membatalkan perjanjian itu dan menuntut balik bayaran yang telah dibuat atau meneruskan perjanjian dengan menuntut supaya tanggungan dikurangkan. Dalam hubungan ini, penyewa hendaklah menggunakan haknya. Kegagalan berbuat demikian, mereka akan menjadi mangsa kepada penyewa.

(viii) PERATURAN-PERATURAN SEWA BELI (PENGAMBILAN SEMULA MILIK DAN PENYENGGARAAN REKOD-REKOD OLEH PEMUNYA)1976

34) Peraturan-Peraturan ini dibuat di bawah Akta Sewa Beli 1967 dengan objektif berikut: -

★ menentukan bilakah hak pemunya akan wujud untuk mengambil semula milik barangan;
★ menetapkan prosedur yang perlu dipatuhi oleh pemunya untuk mengambil sernua milik barangan; dan
★ menetapkan rekod-rekod yang perlu disenggara oleh pemunya.

35) Kementerian, kerap menerima aduan-aduan daripada orang ramai mengenai cara kasar dan kekerasan yang digunakan oleh pemunya dalam mengambil semula milik sesuatu barang itu. Terdapat keadaan di mana pemunya akan mendapatkan perkhidmatan "gangster" untuk mengambil semula milik barang-barang. Walaupun, undang-undang melarang penggunaan kekerasan, tetapi adalah sukar bagi pihak berkuasa untuk menguatkuasakan undang-undang ini kecuali mendapat kerjasama daripada para pengguna sendiri dengan mengemukakan aduan.

36) Kebanyakan penyewa enggan membawa perkara ini ke pengetahuan Kementerian disebabkan mereka sendiri harus dipersalahkan. Mereka gagal membuat bayaran ansuran, mereka gagal untuk bertindakbalas ke atas notis yang dikeluarkan oleh pemunya, mereka gagal menyerahkan kembali barang-barang yang terlibat apabila gagal membuat bayaran, mereka cuba melarikan diri apabila notis hendak diserahkan kepada mereka dan lain-lain sebab yang hanya menempatkan pemunya dengan satu jalan sahaja iaitu dengan menggunakan kekerasan. Saya meminta kepada para pengguna sernua untuk tampil ke hadapan sekiranya mereka rasa atau berpendapat bahawa mereka dianiaya dalam apa-apa transaksi jualbeli agar siasatan sewajarnya dapat dijalankan. Sekiranya terdapat mana-mana pihak yang melakukan kesalahan, Kementerian tidak teragak-agak untuk mengambil tindakan.

(ix) AKTA TIMBANG DAN SUKAT 1972

37) Akta Timbang dan Sukat 1972 digubal pada tahun 1972 tetapi ianya mula berkuatkuasa dalam tahun 1982. Kerajaan telah memberi masa selarna 10 tahun kepada industri untuk mematuhi kehendak dan peruntukan Akta ini.

38) Terdapat 2 objektif kepada Akta ini iaitu:

★memastikan sernua urusniaga yang menggunakan timbangan dan sukatan banyak dilakukan dan sistern Sl (metrik) sahaja; dan
★membanteras semua bentuk penyelewengan dalam penggunaan alat-alat timbang dan sukat untuk perdagangan dan perniagaan.

39) Di bawah Akta ini, adalah menjadi satu kesalahan bagi sesiapa:

★ tidak ada dalam miliknya apa-apa alat timbangan dan sukatan sekiranya transaksi itu ditentukan oleh timbangan dan sukatan;
★menggunakan alat-alat timbangan dan sukatan yang tidak tepat dalam urusniaga;

★membuat, membaiki atau menjual alat-alat timbangan dan sukatan tanpa lesen; dan

★ menggunakan alat-alat timbangan dan sukatan yang tidak ditentusahkan.

40) Adalah penting jika diperhatikan bahawa kes-kes yang melibatkan penyalahgunaan alat-alat timbangan dan sukatan terlalu kerap berlaku di kawasan-kawasan di pinggir pekan dan di luar bandar. Peniaga-peniaga yang tidak bertanggungjawab ini mengambil kesempatan terhadap orang-orang kampong yang buta huruf dan jujur. Dalam kebanyakan kes, mereka (pengguna) akan mendapat barang-barang yang kurang dari segi timbangan atau sukatannya. Adalah dikesalkan bahawa di dalam zaman serba maju dan moden ini, masih terdapat manusia yang sanggup menipu orang-orang kampong yang miskin dan dhaif.

41) Sukacita dimaklurnkan bahawa Kementerian sentiasa memberi keutamaan dalam usaha membanteras gejala dan amalan yang tidak sihat ini. Walau bagaimanapun, tidak perlulah dinyatakan di sini bahawa Kementerian juga mempunyai hadnya dari
segi apa yang boleh dibuat dan tidak boleh di buat oleh Kementerian. Dalam hubungan ini, para penggunalah yang boleh memainkan peranan mereka. Walau macam mana sempurna pun sesuatu undang-undang itu tetapi tanpa sokongan dan kerjasama dari para pengguna, usaha ini hanya akan tinggal usaha sahaja tanpa membuahkan apa-apa hasil yang diharapkan.

42) Para pengguna perlu dimaklumkan bahawa sekiranya mereka telah menjadi mangsa atau dianiaya, mereka mestilah bersedia untuk tampil ke hadapan dengan mengemukakan aduan. Langkah ini bukan sahaja untuk diri mereka sendiri tetapi bagi mempastikan amalan ini akan berakhir. Sikap "tidak apa" seharusnya telah lama hilang dan berkubur. lanya telah menjadi sejarah.

(x) AKTA PERIHAL DAGANGAN 1972

43) Akta Perihal Dagangan 1972 digubal dengan tujuan menyatukan undang-undang mengenai cap barang dagangan. Adalah juga menjadi objektif akta ini bagi melarang salah perihal barang-barang atau penunjuk yang mengelirukan bagi harga barang-barang.

44) Akta ini bukan sahaja memberi perlindungan kepada para pengguna. tetapi juga kepada sektor pengilangan dan perdagangan. lanya memberi perlindungan kepada pengguna oleh kerana mereka akan dibekalkan dengan maklumat-maklumat yang tepat mengenai sesuatu barangan. Mengenai sektor pengilangan, Akta ini memberi perlindungan kepada mereka daripada saingan yang tidak sihat oleh pengilang- pengilang yang mengeluarkan barang-barang tiruan.

45) Pendekatan yang diambil di bawah Akta ini ialah melalui larangan penggunaan kenyataan, maklumat atau perihal yang palsu atau mengelirukan ke atas barangan. Adalah menjadi suatu kesalahan di bawah akta bagi sesiapa yang menggunakan perihal dagangan palsu ke atas barangan atau membekal atau menawar untuk bekalan apa-apa barangan dengan menggunakan perihal dagangan palsu.

46) Adalah juga menjadi suatu kesalahan di bawah Akta bagi sesiapa yang:

★ memberi penunjuk yang palsu atau mengelirukan berhubung dengan harga apa-apa barang; dan
★ membuat kenyataan yang palsu atau mengelirukan berhubung dengan perkhidmatan, tempat tinggal atau kemudahan.

47) Adalah diketahui umum bahawa disatu ketika negara kita telah dibanjiri dengan barang-barang tiruan yang dibawa masuk dari negara-negara jiran. Pada masa itu, Malaysia telah dilonggokkan dengan barang-barang tiruan. Keadaan seperti itu telah tidak lagi wujud pada masa ini. Kerajaan telah berjaya mengatasi senario ini dan sekali gus berhasil meletakkan negara ini pada perspektif yang betul. Walaupun barang-barang tiruan masih terdapat di negara ini tetapi keadaannya telah terkawal dan bilangannya berkurangan.

48) Adalah diperhatikan bahawa faktor penyumbang berhubung dengan kehadiran barang-barang tiruan di negara ini ialah berpunca daripada penerimaan baik oleh para pengguna sendiri. Adalah tidak keterlaluan untuk mengatakan bahawa para pengguna sendiri adalah penyumbang kepada penyakit ini. Selagi terdapat pembeli yang sedia membelinya, para pengilang dan pengeluar akan terus mengilang dan mengeluar barang-barang tiruan ini. Keadaan ini akan terus berkekalan, sehingga para pengguna sendiri yang akan menolaknya.

(xi) PERINTAH PERIHAL DAGANGA (PENGGUNAAN PERBAHASAAN "HALAL" 1975

49) Perintah ini dibuat di bawah Akta Perihal Dagangan 1972. lanya memperuntukkan takrifan "HALAL, "DITANGGUNG HALAL, "MAKANAN ISLAM" atau apa-apa perbahasan lain yang menunjukkan atau mungkin difahamkan sebagai menunjukkan bahawa makanan tersebut boleh dimakan oleh orang-orang Islam.

50) Perintah ini tidak diwajibkan sesiapa menggunakan perbahasaan "HALAL" tetapi sekiranya ia digunakan, adalah menjadi kewajipan dan tanggungjawabnya bahawa makanan tersebut menepati takrifan itu.

(xii) PERINTAH PERIHAL DAGANGAN (PENANDAAN MAKANAN) 1975

51) Perintah ini dibuat di bawah Akta Perihal Dagangan 1972. Di bawah Perintah ini, semua daging, ayam itik yang halal hendaklah dilabel sebagai halal sebelum ianya dijual. Tujuannya, bagi mempastikan semua daging, ayam itik yang halal ditanda sewajarnya bagi kemudahan para pengguna, terutamanya orang-orang Islam.

(xiii) PERATURAN-PERATURAN PERIHAL DAGANGAN (HARGA JUALAN MURAH) 1987

52) Peraturan-peraturan ini dibuat di bawah Akta Perihal Dagangan 1972 dengan tujuan mempastikan bahawa setiap jualan murah sebenarnya ianya satu tawaran jualan barang-barang dengan harga yang lebih murah.

53) Di bawah Peraturan-Peraturan ini, sesiapa yang ingin menawarkan barang-barang dengan harga jualan murah dikehendaki mengemukakan permohonan bertulis kepada Bahagian Penguatkuasa Kementerian tidak lewat daripada 30 hari sebelum jualan murah bermula. Tiap-tiap premis perniagaan hanya dibenarkan mengadakan jualan murah tidak lebih daripada 4 kali dalam tempoh satu tahun. Peraturan-Peraturan ini juga mewapbkan sekurang-kurangnya 70% dari jumlah barangan yang terdapat di premis yang mengadakan jualan murah ditawarkan dengan harga jualan murah.

(xiv) PERINTAH PERIHAL DAGANGAN (PENANDAAN DAPUR MINYAK TANAH TANPA TEKANAN) 1991

54) Perintah ini dibuat di bawah Akta Perihal Dagangan 1972. Di bawah Perintah ini, tiap-tiap dapor minyak tanah tanpa tekan yang dibekalkan atau ditawarkan untuk bekalan dalam menjalankan perdagangan atau perniagaan hendaklah mempunyai perkataan "MEMATUHI MS 971 " atau tanda standard yang diluluskan oleh SIRIM. Keperluan ini adalah untuk menentukan bahawa semua dapur minyak tanah tanpa tekanan adalah selamat untuk digunakan oleh para pengguna.

(xv) AKTA JUALAN LANGSUNG 1993

55) Akta ini digubal dengan objektif-objektif berikut-
★mengawalselia dan menggalakkan perniagaan jualan langsung yang beretika
di dalam negara;
★memberi perlindungan sewajarnya kepada pengguna; dan
★melarang kegiatan jualan langsung secara piramid.
56) Akta ini menetapkan tatacara pengendalian jualan langsung yang perlu dipatuhi bagi menentukan urusniaga berkenaan merugikan para pengguna.

57) Di bawah Akta ini, tidak ada sesiapa yang dibenarkan mengendalikan urusan jualan langsung kecuali ianya sebuah syarikat yang diperbadankan di bawah Akta Syarikat 1965 dan ianya memiliki satu lesen yang dikeluarkan di bawah seksyen 6 Akta Jualan Langsung 1993.

58) Akta ini juga menetapkan masa bagi seseorang itu boleh mengendalikan jualan langsung iaitu:

★ tidak ada sesiapa yang dibenarkan mengendalikan jualan langsung pada hujung minggu atau cuti umum; dan
★ tidak ada sesiapa yang dibenarkan mengendalikan jualan langsung kecuali pada jam 9.00 pagi hingga 7 petang; kecuali dengan permintaan pengguna sendiri.

59) Adalah satu hakikat bahawa kebanyakan pengguna mudah diperdaya dengan kepintaran demonstrasi oleh oleh jurujual yang berpengalaman. Menyedari akan hakikat ini, adalah sesuai dan wajar Akta ini memperuntukkan "tempoh bertenang" selama 10 hari bekerja bagi urusniaga jualan langsung. Dalam tempoh ini, bakal pembeli boleh menamatkan kontrak belian sekiranya beliau tidak ingin membeli barangan tersebut.

60) Akta juga memperuntukkan bahawa kontrak jualan langsung yang bernilai RM300.00 ke atas hendaklah secara bertulis, diberikan tempoh bertenang dan ditandatangani oleh semua pihak yang terlibat.

61) Walaupun segala perlindungan diperuntukkan kepada pengguna berhubung dengan julan langsung, para pengguna sendiri seharusnya memainkan peranan mereka. Mereka tidak seharusnya membiarkan diri mereka diperdaya dengan mudahnya oleh pakar-pakar daripada syarikat-syarikat jualan langsung yang bertujuan menghabiskan seberapa banyak barang-barang keluaran mereka.

(xvi) PERATURAN-PERATURAN JUALAN LANGSUNG 1993

62) Peraturan-Peraturan ini dibuat di bawah Akta Jualan Langsung 1993 dan ianya menetapkan prosedur permohonan Wsen, prosedur membuat rayuan apabila permohonan mendapatkan mendapatkan lesen ditolak dan lain-lain perkara yang berkaitan.

(xvii) PERINTAH JUALAN LANGSUNG (PENGECUALIAN) 1993

63) Perintah ini dibuat di bawah Akta Jualan Langsung 1993 dengan tujuan memberikan pengecualian kepada transaksi jualan langsung yang bernilai tidak lebih daripada RM50.00 daripada mematuhi Akta Jualan Lansung 1993.

VI. PENUTUP

64) Undang-undang yang digubal dengan tujuan memberi perlindungan kepada kepentingan asas pengguna mewajibkan para peniaga kepada peraturan-peraturan dan prosedur-prosedur khusus bagi mempastikan mereka (peniaga) menjalankan kewajipan dan atau obligasi moral mereka iaitu berurusniaga secara adil, secara jujur, secara terbuka dan secara sopan dengan pelanggan mereka. Penguatkuasaan undang tersebut adalah bagi menentukan peraturan-peraturan dan prosedur yang dinyatakan itu dipatuhi. Tujuannya bukan sahaja bagi menghukum mereka yang enggan atau gagal mematuhi peraturan-peraturan dan prosedur khusus ini dari terus berlanjutan tetapi bagi memberi bantuan kepada peniaga yang sah untuk membolehkan mereka beroperasi secara berkesan tanpa sebarang masalah.

Friday, April 16, 2010

ANDA PENGGUNA YANG RASIONAL ?

GARIS PANDUAN UNTUK PENGGUNA BERTINDAK RASIONAL .

BELI BARANG BERKUALITI
Barang yang harganya tinggi tidak bererti bahawa barang itu mempunyai kualiti yang terbaik . Oleh itu, pengguna perlu menilai perbandingan kualiti dengan harganya sebelum membuat keputusan membeli sesuatu barang .

BUAT PERBANDINGAN HARGA
Pengguna perlu bijak membuat penilaian melalui kaedah perbandingan harga di beberapa tempat , kedai , atau pasar raya sebelum membuat sebarang pembelian .

PERKHIDMATAN TERBAIK
Pengguna perlu prihatin terhadap kualiti sesuatu perkhidmatan yang diberikan . Tidak wajar mendapatkan perkhidmatan yang murah tetapi kemudiannya terpaksa mengeluarkan kos tambahan untuk membaik pulih hasil perkhidmatan sebelumnya .

BUAT PILIHAN YANG TEPAT
Pengguna bebas memilih dan menentukan barang serta perkhidmatan yang diperlukan berasaskan maklumat , keperluan , cita rasa , dan kemampuan masing - masing . Pengguna wajar mendapat jaminan kualiti barang dan dan perkhidmatan yang memuaskan pada harga yang berpatutan .


Sunday, April 11, 2010

PERLINDUNGAN SEWAJAR NYA .

 • 6.0 PERLINDUNGAN PENGGUNA

  Antara perlindungan yang patut di berikan ialah :

  * Barangan-barangan dan perkhidmatan yang dibeli adalah selamat untuk digunakan atau dimakan;

  * Maklumat yang diterima sama ada label barangan, dan pada risalah - risalah kerajaan adalah benar, cukup serta mudah difahami supaya pengguna dapat membuat pertimbangan, pemilihan dan pembelian yang rasional berdasarkan kepada maklumat yang ada;

  * Pengguna diberi kebebasan dan pilihan di pasaran untuk memilih dan membeli atau tidak membeli tanpa paksaan atau ugutan;

  * Pengguna juga ada tempat untuk mengadu sekiranya berlaku penyelewengan dalam masa menjalankan proses jual beli atau setelah pembelian berlaku dan tindakan sewajarnya dibuat untuk menolong mereka sekiranya menghadapi masalah;

  * Sistem perletakan harga yang bersesuaian dengan kualiti barangan dan perkhidmatan yang diberi;

  * Pengguna dilindung melalui penguatkuasaan undang undang pengguna yang berkesan lagi adil; dan

  * Pengguna berhak diberi pendidikan berkaitan dengan kepenggunaan supaya mereka lebih bersedia menjalankan peranan yang bertanggungjawab di pasaran dan tidak di tipu.

  * Perkembangan di bidang sains dan teknologi melahirkan beraneka barangan dan perkhidmatan yang menyebabkan pengguna menghadapi masalah untuk membuat pilihan.

  * Bentuk dan sistem perdagangan telah menjadi bertambah kompleks sehingga sukar untuk difahami oleh pengguna. Bentuk pembungkusan dan penyampaian maklumat berhubung dengan barangan dan perkhidmatan yang dibekalkan seringkali mengelirukan pengguna.

  * Permintaan terhadap barangan dan perkhidmatan seringkali melebihi bekalan. Kadang- kalanya mereka sering mengejar kekayaan dan kemewahan hidup sahaja, etika dan aspek kerohanian seringkali diketepikan. Dalam keadaan begini, campur tangan pihak kerajaan adalah amat sekali diperlukan.

Thursday, April 8, 2010

SIKAP BERTANGGUNGJAWAB

5.0 TANGGUNGJAWAB PENGGUNA


5.1 Setelah pengguna mengetahui dan memahami apakah hak - hak mereka, maka pengguna haruslah bertindak memastikan hak mereka diperolehi. Bagi memperolehi hak-hak itu, pengguna harus mempunyai tanggungjawab yang perlu dilaksanakan.Tanpa tanggungjawab, hak-hak mereka tidak dapat diperolehi. Ini bermakna pengguna perlu menunaikan tanggungjawab mereka sebagai seorang pengguna yang bijak.

5.2 Terdapat 5 tanggungjawab yang perlu dilaksanakan oleh pengguna bagi memperolehi hak mereka. 5 tanggungjawab tersebut adalah seperti berikut :
(a) Kesedaran Mengkritik;
(b) Penglibatan dan Tindakan;
(c) Tanggungjawab Sosial;
(d) Tanggungjawab Alam Semulajadi;
(e) Bersatupadu.

i) Kesedaran Mengkritik

Pengguna mestilah mempunyai kesedaran untuk mengkritik akan sesuatu mutu atau kualiti barang yang di kehendaki. Ini bermakna jika didapati barangan yang diterima adalah dalam keadaan tidak sempurna, pengguna hendaklah tidak berdiam diri sahaja tetapi sebaliknya menyuarakan pendapat bagi mendapat barangan yang sempurna.

(ii) Penglibatan Dan Tindakan

Pengguna harus sentiasa melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan sosial yang menjamink kepentingan pengguna supaya tidak tercemar atau diabaikan dan mengambil tindakan dengan keyakinan yang berasaskan penyelidikan serta pengetahuan yang sempurna.

(iii) Tanggungjawab Sosial

Pengguna mesti bertindak dengan rasa penuh tanggungjawab sosial dengan kewajipan dan bertimbang rasa supaya tindak tanduk mereka tidak akan menjejaskan golongan rakyat yang kurang bernasib baik mengenai hakikat ekonomi dan sosial yang sedia ada.

(iv) Tanqqungiawab Alam Semulajadi

Pengguna perlu kesedaran yang tinggi atas keputusan pengguna mengenai alam sekitar yang mesti dimajukan secara harmoni, menggalakkan keselamatan alam sekitar dan bertindak untuk menahan kemunduran faktor yang penting ini bagi menjamin mutu kehidupan sekarang dan masa depan. Ini juga dapat mengelakkan bumi daripada di teroka sesuka hati.

(v) Bersatupadu

Tindakan yang paling berkesan bagi menghadapi sesuatu masalah ialah dengan semangat bekerjasama dan bersatupadu. Dengan semangat ini akan melahirkan kekuatan dan pengaruh supaya dapat memberi perhatian ke atas kepentingan pengguna. Cara yang terbaik untuk bersatupadu ialah dengan melibatkan diri dalam persatuan-persatuan pengguna. Sentiasa melakukan aktiviti riadah bersama – sama. Dengan cara ini kita dapat mengikut saranan perdana menteri kita iaitu mengenai konsep 1 MALAYSIA .

Wednesday, April 7, 2010

HAK - HAK PENGGUNA MALAYSIA .

4.0 HAK-HAK PENGGUNA


4.1 - Pada masa ini, lapan hak asasi pengguna ini telah diterima secara universal. Selain daripada mengiktiraf 15 Mac sebagai Hari Hak - Hak Pengguna Sedunia, aspek-aspek hak asasi pengguna ini diambil kira apabila negara menggubal, meminda atau mengkaji semula sesuatu undang-undang yang ada hubungkait dengan pengguna.

4.2 - Dalam tahun 1962, J.F. Kennedy, Presiden Amerika Syarikat pada masa itu, telah mengenalpasti dan mengisytiharkan empat hak asasi pengguna seperti berikut :
(a) Hak Untuk Mendapat Keselamatan;
(b) Hak Untuk Mendapat Maklumat;
(c) Hak Untuk Membuat Pilihan; dan
(d) Hak Untuk Menyuarakan Pendapat.

4.3 - Kemudiannya, Consumers International, di samping mengiktiraf hak - hak asasi pengguna yang telah diisytiharkan oleh JR Kennedy itu, telah mengenalpasti empat lagi hak-hak asasi pengguna iaitu :
(a) Hak Untuk Mendapat Keperluan Asas;
(b) Hak Untuk Mendapat Gantirugi;
(c) Hak Untuk Mendapat Pendidikan Pengguna; dan
(d) Hak Untuk Mendapat Alam Sekitar Yang Sihat dan Selamat.
(i) Hak Untuk Mendapat Keselamatan

4.4 - Para pengguna adalah berhak dilindungi dari bahaya yang mengancam kesihatan dan keselamatan jiwa semasa menggunakan barangan dan perkhidmatan.

Hak Untuk Mendapat Maklumat

4.5 - Pengguna adalah berhak mendapatkan maklumat maklumat Yang jelas mengenai kegunaan bahan-bahan Yang terkandung dan cara perniagaan barang atau perkhidmatan. Ini supaya para pengguna tidak di tipu.

Hak Untuk Membuat Pilihan

4.6 - Pengguna adalah berhak diberi peluang memilih barang-barang atau perkhidmatan pada harga yang berpatutan dan mempunyai mutu yang memuaskan setiap kali pengguna membeli barangan atau perkhidmatan, maka ia adalah mengikat kontrak dengan penjualnya. Dalam hal ini tanggungjawab pengguna hanyalah perlu memilih barangan atau perkhidmatan yang diingini dan membayar dengan harga yang telah ditetapkan oleh para penjual untuk mendapatkannya.

Hak Untuk Menyuarakan Pendapat

4.7 - Pengguna adalah berhak menyuarakan pendapat apabila berasa tidak berpuashati terhadap barangan atau perkhidmatan yang diperolehi seperti tidak mendapat layanan yang sewajarnya. Apabila pengguna membeli sesuatu barangan atau perkhidmatan bererti pengguna dan penjual telah mengikat sesuatu kontrak. Mengikut kontrak tersebut barang yang dibeli mestilah sempurna untuk kegunaannya atau seperti yang dinyatakan oleh penjual.

Hak Untuk Mendapat Keperluan Asas

4.8 - Pengguna adalah berhak kepada barangan dan perkhidmatan asas kehidupan seperti makanan, pakaian, perumahan, kesihatan dan lain-lain. Ini bermakna bahawa sebagai seorang pengguna kita adalah berhak kepada bekalan air yang bersih dan perkhidmatan kesihatan yang sempurna. Ini dapat mengelakkan daripada sebarang penyakit yang berjangkit berlaku.

Hak Untuk Mendapat Gantirugi

4.9 - Pengguna berhak mendapat penyelesaian untuk pembelian keluaran yang cacat atau berbahaya ataupun perihal dagangannya yang ‘mengelirukan’ serta pampasan bagi perkhidmatan yang menyeleweng atau tidak menepati perjanjian.
Ganti rugi harus diberi bagi keluaran atau perkhidmatan yang mengakibatkan kecederaan kepada penggunanya yang menggunakan keluaran atau perkhidmatan itu mengikut arahan pengeluar. Ganti rugi juga wajib diberikan kepada pengguna yang menjadi mangsa akibat kecuaian majikan.

Hak untuk mendapatkan pendidikan pengguna

4.10 - Pengguna berhak mendapat pendidikan pengguna yang mencukupi dan berterusan. Ini kerana sistem pendidikan lazimnya tidak memberi perhatian yang sewajarnya kepada pendidikan pengguna. Falsafah pendidikan pengguna masa ini lebih cenderung melatih pelajar menjadi pekerja atau majikan yang berkesan dan kurang melatih bagaimana hendak menjadi pengguna yang bijak. Tanggungjawab ini dilaksanakan oleh pihak berkuasa, pertubuhan-pertubuhan pengguna dan pengeluar barang-barang dan perkhidmatan atau para penjual yang menjadi agen mereka.

Hak Untuk Mendapat Alam Sekitar Yang Sihat Dan Selamat

4.11 - Pengguna adalah berhak untuk mendapatkan alam sekitar yang bersih dan sihat yang boleh memperbaiki mutu kehidupannya.

4.12 - Ini menunjukkan bahawa hak pengguna bukan sahaja terbatas kepada proses jual beli, tetapi merangkumi keadilan sosial dan ekonomi, pendidikan, alam sekitar serta penyertaan masyarakat dalam proses demokrasi. Namun begitu kebanyakan para pengguna masih lagi tidak menyedari dan memahami sepenuhnya hak - hak dan tanggungjawab mereka sebagai pengguna. Keadaan ini berlaku bukan sahaja disebabkan oleh sistem penyebaran maklumat mengenainya yang amat terbatas tetapi juga sikap acuh tak acuh para pengguna sendiri.

4.13 - Kebajikan pengguna (hak-hak pengguna) akan dapat dipertahankan dengan cemerlang dalam jangka masa panjang melalui pendidikan. Semakin tinggi standard pendidikan kepenggunaan di kalangan pengguna semakin tinggilah kesedaran dan keupayaan pengguna menilai secara lebih tepat ke atas faedah yang boleh mereka perolehi dari pembelian ke atas sesuatu barangan atau perkhidmatan serta berupaya menuntut haknya sebagai pembeli mengikut lunas-lunas keadilan dan undang undang. Pengguna yang peka dan mempunyai pengetahuan yang memadai dan pergerakan pengguna yang sihat akan menyediakan stimulus yang berharga kepada peniaga untuk menyediakan barangan dan perkhidmatan yang benar-benar dikehendaki pada masa, tempat dan harga yang sesuai.

KESEDARAN PENGGUNA

3.0 MASALAH KESEDARAN KEPENGGUNAAN DI KALANGAN PENGGUNA

3.1 - Kesedaran pengguna terhadap hak-hak dan kewajipan mereka sebagai pengguna pada hakikatnya adalah merupakan masalah asas kepada pengguna.Selagi belum timbul kesedaran di kalangan pengguna terhadap peranan dan tanggungjawab mereka, selagi itulah usaha-usaha pergerakan pengguna dan kerajaan untuk melindungi hak-hak dan kepentingan pengguna serta usaha-usaha kerajaan untuk membendung inflasi tidak dapat mencapai matlamatnya dengan berkesan.

3.2 - Masalah yang dihadapi oleh pengguna adalah terlalu banyak. Walau bagaimanapun, masalah-masalah yang dihadapi adalah dari usaha pengguna untuk mendapatkan hak-hak mereka sebagai pengguna yang berpunca daripada kegagalan sistem pasaran dan institusi-institusi di dalamnya memberikan segala hak yang sepatutnya diperolehi pengguna.Di samping itu pengguna-pengguna sendiri adalah kurang peka kepada hak-hak mereka yang disediakan oleh undang-undang dan peraturan yang diwujudkan untuk melindungi mereka. Tidak ramai di antara pengguna di negara ini yang memberi perhatian terhadap hak-hak mereka yang diperuntukkan dalam undang-undang sebelum pengguna membeli sesuatu barangan atau perkhidmatan di pasaran.

3.3 - Di samping itu, para pengguna juga kurang mengambil tahu tentang institusi dan peranan perlindungan pengguna yang ada di negara ini yang berfungsi untuk melindungi kepentingan mereka adalah seperti :
(a) Majlis Hal Ehwal Pengguna Kebangsaan (MHEPK);
(b) Majlis Penasihat Pelindung Pengguna Kebangsaan (MPPPK);
(c) Bahagian Penguatkuasa, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri Dan Hal Ehwal Pengguna;
(d) Bahagian Hal Ehwal Pengguna, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna;
(e) Agensi-agensi Kerajaan;
(f) Majlis Hal Ehwal Pengguna Negeri dan Daerah; dan
(g) Persatuan Pengguna.

3.4 - Kelemahan-kelemahan yang ada pada pengguna inilah yang menyebabkan para pengguna dengan mudah menjadi mangsa kepada peniaga-peniaga yang kurang bertanggungjawab.Banyak insiden-insiden yang telah berlaku yang telah menjejaskan hak dan kepentingan pengguna antaranya ialah :
(a) kegiatan menyorok barang-barang dengan tujuan menaikkan harga;
(b) tiada tanda harga pacia barangan yang dijual yang sepatutnya mempunyai tanda harga;
(c) pelabelan barangan yang tidak lengkap;
(d) sukatan atau timbangan yang tidak mencukupi seperti yang didakwa;
(e) menipu timbangan
(f) barang palsu; dan halal dan haram dan sebagainya.

Monday, April 5, 2010

PENGGUNA ?

2.0 SIAPA ITU PENGGUNA ?

2.1 - "Pengguna ialah setiap orang yang mendapatkan barangan dan perkhidmatan dari pasaran untuk kegunaan dirinya dan keluarganya". Secara am nya kita dapat melihat pengguna dan konsep kepenggunaan ini dalam konteks yang paling mikro iaitu diri kita sendiri. Kita sebagai individu adalah pengguna tanpa mengira siapa sebenarnya kedudukan kita dalam masyarakat sekeliling. Sebahagian besar dari apa yang kita gunakan adalah hasil usaha orang lain sama ada dalam bentuk barangan atau perkhidmatan.

Walaupun barangan atau perkhidmatan itu kita keluarkan sendiri atau kita membayarnya untuk menikmatinya tidak dinafikan bahawa kita adalah pengguna juga. Sebagai pengguna yang membayar dengan jumlah wang atau tenaga usaha dengan kadar tertentu kita sememangnya mengharapkan bahawa faedah yang kita perolehi dari transaksi berkenaan adalah faedah yang paling maksimum. Kita juga merasa bahawa kita perlu dilayan seperti raja dari segi barangan atau perkhidmatan yang ditawarkan kepada kita kerana kitalah yang berhak menentukan sama ada kita akan membeli sesuatu barangan atau perkhidmatan dan dari siapa kita akan mendapatkannya.

2.2 - Mengikut Peter Drucker, seorang penulis terkemuka dalam bidang pengurusan, beliau berkata kepenggunaan bermakna pengguna melihat pengeluar - pengeluar barangan sebagai mereka yang berminat tetapi tidak memahami hakikat sebenar keperluan pengguna. Beliau menganggap pengeluar-pengeluar barangan sebagai mereka yang tidak berusaha mengambil tahu, tidak memahami dunia hidup pengguna dan mengharap pengguna membuat penentuan yang mana pengguna sendiri tidak bersedia atau tidak dapat melakukannya.

2.3 - Y.A.B. Dato Seri Dr. Mahathir Mohamed, bekas Perdana Menteri Malaysia telah memberi satu takrifan yang tepat pada "pengguna" dalam ucapannya semasa merasmikan majlis sempena Hari Pengguna Sedunia Tahun 1992. Katanya "semua rakyat Malaysia tanpa mengira kedudukan dalam masyarakat adalah pengguna. Setiap insan adalah pengguna yang memerlukan barangan, perkhidmatan atau kurniaan alam semula jadi. Atas asas itu, pengguna adalah asas segala kegiatan ekonomi".

2.4 - Sebagai pengguna, kita memainkan peranan yang penting dalam ekonomi negara kerana tujuan pengeluaran barangan atau perkhidmatan hanyalah satu iaitu pengguna. Pengeluar atau penjual memerlukan maklumat - maklumat tentang apakah dorongan-dorongan yang membuat pengguna memilih dan membeli barangan atau perkhidmatan tertentu. Pengguna yang dimaksudkan di sini adalah pengguna akhir atau "ultimate consumer" kerana di pasaran terdapatjuga pembeli yang membeli barangan secara borong/pukal dengan tujuan untuk menjual barangan itu semula atau pembeli bahan mentah yang memerlukan pemprosesan sebelum dijual kepada pengguna akhir.

2.5 - Kepuasan keperluan adalah asas kepada pembelian barang barang dan perkhidmatan di pasaran. Keperluan ini terbahagi kepada dua iaitu keperluan primer dan keperluan sekunder. Keperluan primer adalah seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal yang asasi. Manakala keperluan sekunder pula adalah berkait dengan personaliti dan perlakuan sosial seseorang. Misalnya pembelian barangan atau perkhidmatan yang bertujuan menonjolkan sesuatu imej atau status kepada orang lain dengan tujuan mendapatkan pengiktirafan sosial. Kadang kala dorongan terhadap keperluan berbentuk sekunder menjadi begitu penting kepada pengguna dan mengatasi keperluan primer. Seringkali juga keperluan sekunder juga dikenali sebagai kehendak “Ilwants” yang pada kebiasaannya adalah tidak terbatas.

Sunday, April 4, 2010

HAK DAN TANGGUNGJAWAB PENGGUNA

1.0 PENDAHULUAN

1.1 - Hak-hak dan perlindungan pengguna perlulah dilihat secara menyeluruh iaitu yang meliputi dasar yang menjadi amalan permerintah berhubung dengan kepenggunaan. Undang-undang yang digubal dengan tujuan melindungi hak-hak dan kepentingan pengguna, pendidikan dan kesedaran kepenggunaan di kalangan pengguna serta penguatkuasaan undang-undang yang berkaitan dengan hak-hak dan kepentingan pengguna.Tanpa adanya keempat-empat unsur utama tersebut maka matlamat melindungi hak-hak dan kepentingan pengguna sukar dicapai.

Pengguna

1.2 - Dengan lain perkataan walaupun pengguna mempunyai hak-hak tertentu, namun hak-hak berkenaan bukanlah diperolehi secara otomatis. Ramai pengguna yang kurang tahu atau kurang mengambil tahu akan hak-hak mereka. Pengguna harus diberi kesedaran bahawa mereka mempunyai hak-hak tertentu dan seterusnya berusaha bagi mendapatkan hak-hak mereka. Pada kebiasaannya pengguna itu tidak akan mendapat haknya melainkan dengan :

(a) Mengetahui apakah hak-haknya;
(b) Menuntut hak-hak tersebut daripada pihak yang wajar memberikannya;
(C) Memainkan tanggungjawab dan peranan mereka dan berusaha mendapatkan hak-hak itu.

1.3 - Maka amalan seorang pengguna yang baik dan bijak ialah membuat imbangan antara tanggungjawabnya sebagai pengguna dan dalam masa yang sama menuntut apa yang sepatutnya mereka berhak untuk mendapatkannya.